• Algemene voorwaarden Nederland


  Algemene verkoopvoorwaarden Lixero BV


  Artikel 1. Algemene bepalingen 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Lixero BV, hierna: Lixero en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Lixero producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert. 

  2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. 

  3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 

  4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

  Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst? 

  1. Alle aanbiedingen van Lixero zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Lixero de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, kleurverschillen, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering. 

  2. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van Lixero een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Lixero. 

  3. Wanneer u een bestelling plaatst op basis van de door Lixero aangeleverde prijslijsten, en of offerte ontvangt u van Lixero een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Lixero of doordat feitelijk wordt begonnen met de levering door Lixero. 

  4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Lixero dit doorberekenen aan u. 

  5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Lixero gedane aanbiedingen of reclamemateriaal. 

  Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk? 

  1. Lixero zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Lixero mag hiervoor gebruik maken van derden. Lixero kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. 

  2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. 

  3. Het risico van de producten gaat over van Lixero op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen. 

  4. De producten worden door Lixero bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar Lixero de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. 

  5. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Lixero. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. 

  6. De levering van de producten vindt plaats binnen de afgesproken levertermijn. Lixero mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren. 

  7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. 

  8. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Lixero. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Lixero is palletruil mogelijk. 

  9. Lixero is niet verantwoordelijk voor het horizontale en verticale transport en zal voor de deur lossen. 

  Artikel 4. Wat kunt u van Lixero verwachten? 

  1. Lixero zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Lixero zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. 

  2. Lixero zal u op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer u hierom vraagt. Als u hierom vraagt, wordt alle informatie over de voortgang aan u verstrekt. 

  3. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Lixero ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Lixero schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen. 

  4. Lixero zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Lixero behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. 

  Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen? 

  1. U moet alle gegevens, die Lixero nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Lixero overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn. Lixero hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Lixero. 

  2. U dient te onderzoeken of de elektrische installaties en de plafondconstructie geschikt zijn voor de producten en de door Lixero uit te voeren werkzaamheden. 

  3. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen. 

  4. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen, zal Lixero op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht. 

  5. U bent verplicht om geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Lixero worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Lixero conform de overeenkomst heeft geleverd. 

  6. Bij aflevering van de producten dient u de vrachtbrief dan wel afleverbon te ondertekenen, welke leidend zal zijn in het bepalen van de hoeveelheid afgeleverde producten. Bij gebreke hiervan zal de hoeveelheid genoemd op de vrachtbrief of afleverbon dwingend bewijs opleveren. 

  7. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Lixero zodat Lixero in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten. 

  8. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 

  9. Als door Lixero een analyse op basis van uw gegevens is gemaakt, dan bent u verplicht om de inhoud hiervan goed tot u te nemen. Als er sprake is van een onjuistheid van of tekortkoming in de analyse, die door u had kunnen worden opgemerkt, dan moet u Lixero hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de analyse, op de hoogte stellen. 

  10. Wanneer u zelf een overeenkomst sluit met een derde partij, is deze partij verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Lixero. 

  11. Wanneer de producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient u zich er van te verzekeren dat de producten voldoen aan alle in het land van bestemming gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit aan voorgenoemde voorschriften voor uw rekening en risico. 

  12. U moet ervoor zorgen dat: 

  a. Lixero op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; 

  b. Lixero tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Lixero als dat nodig is; 

  c. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Lixero met zijn werkzaamheden begint, zodat Lixero onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd; 

  d. Lixero binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Lixero de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; 

  e. Lixero tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; 

  f. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.; 

  g. Lixero kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening; 

  h. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Lixero opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden; 

  i. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval; 

  j. Lixero gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Lixero kosten zijn verbonden. 

  13. Daarnaast hebt u de verantwoordelijk dat: 

  a. De plafondconstructie voldoende is toegerust om de verlichting te kunnen dragen; 

  b. Er voldoende stroompunten aanwezig zijn om de verlichting op aan te sluiten. Op verzoek zal Lixero de locatie hiervan aangeven; 

  c. De installatie voldoende capaciteit heeft om de verlichting aan te kunnen sluiten probleemloos te laten functioneren. 

  14. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Lixero tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen. 

  15. U staat Lixero toe naam duidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 

  16. U bent verplicht Lixero te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords. 

  17. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Lixero gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u. 

  Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten en werkzaamheden van Lixero? 

  1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd. Bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden wordt in de overeenkomst het geldende honorarium in euro’s opgenomen. 

  2. Alle kosten zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen. 

  3. Lixero heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Lixero met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Lixero schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 

  4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Lixero haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. 

  5. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht. 

  Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten en werkzaamheden van Lixero? 

  1. Lixero verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen de overeengekomen voorwaarden na de factuurdatum voldoen. 

  2. Wanneer Lixero in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd. 

  3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Lixero betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. 

  4. Lixero heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Lixero bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft. 

  5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Lixero laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op. 

  Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst? 

  1. Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Lixero zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel: 

  a. bij annulering tot 8 dagen voor levering van producten of aanvang van de werkzaamheden: 25% van de offerte; 

  b. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor levering van producten of aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte; 

  c. bij annulering 1 dag of korter voor levering van producten of aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte. 

  d. Bij annulering van speciale producten na 8 dagen 100% van de offerte. 

  2. Lixero mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer: 

  a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen; 

  b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.  Lixero hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. 

  3. Lixero heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren. 

  Artikel 9. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit? 

  1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Lixero niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Lixero is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Lixero. 

  2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Lixero. 

  3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Lixero de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen. 

  4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Lixero is aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 

  Artikel 10. Kwaliteit en demo producten 

  1. Lixero staat in voor de kwaliteit van de producten zoals in de overeenkomst is omschreven. 

  2. Als is overeengekomen dat door Lixero demo producten worden verstrekt, dan zijn de transportkosten daarvan voor uw rekening. De demo producten dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken. 

  3. Demoproducten worden aan u berekend indien retour binnen 4 weken na verstrekking, in de originele verpakking en onbeschadigd ontvangt u van ons een creditnota ter waarde van het eerder gefactureerde bedrag exclusief de verzendkosten. 

  4. Lichttechnische resultaten zijn gebaseerd op gekalibreerde lichtbronnen, armaturen en hun indeling. In de praktijk kunnen minimale afwijkingen worden vastgesteld. Visualisaties zijn slechts een indicatie van de werkelijkheid, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

  1. Alle door Lixero geleverde producten blijven eigendom van Lixero totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. 

  2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 

  3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Lixero zo snel mogelijk laten weten. 

  4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Lixero hierom vraagt, mag Lixero de polis van de verzekering inzien. 

  Artikel 12. Geheimhouding 

  1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden. 

  2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid. 

  Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

  1. U mag het werk van Lixero niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Lixero hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Lixero heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken. 

  2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Lixero ter inzage heeft gegeven. 

  3. Door Lixero uitgebracht offertes, modellen, ontwerpen, (proef)producten et cetera blijven eigendam van Lixero, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. 

  4. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Lixero en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite. 

  5. Wanneer Lixero een (verlichtings-)plan maakt is dit haar intellectueel eigendom. Zonder schriftelijke toestemming mag dit niet door u worden gekopieerd, gewijzigd en/of aan derden worden verstrekt. Dit geldt tevens voor de (autocad) tekeningen. De ingetekende verlichting dient uitsluitend voor visualisatie doeleinden en kan niet worden gebruikt als maatvoerende installatietekening. 

  Artikel 14. Garantie 

  1. Lixero staat voor een periode van 6 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 

  2. Als Lixero erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Lixero het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Lixero hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Lixero binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding. 

  3. Eventuele aanvullende garantie kan met Lixero zijn overeengekomen. Deze staan in de schriftelijke garantieverklaring. 

  4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht. 

  5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Lixero geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Lixero gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage. 

  6. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd. 

  7. Lixero staat voor een periode van 5 jaar na (op)levering voor de garantie van de geleverde producten. De garantie omvat niet, slijtage of degradatie van het product. Elke garantiemelding dient schriftelijk gemeld te worden. Indien de omstandigheden op locatie niet conform overeengekomen zijn, vervalt de garantie. 

  Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk? 

  1. Lixero verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Lixero kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden. 

  2. Lixero kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Lixero is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

  3. Lixero is na de oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: 

  b. de gebreken aan Lixero zijn toe te rekenen, en; 

  c. u die gebreken voorafgaand aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en; 

  d. u die gebreken bij de oplevering niet redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

  4. Lixero is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

  5. Als Lixero aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Lixero. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Lixero slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten. 

  6. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

  7. Lixero is niet verantwoordelijk voor het noodzakelijke dan wel wenselijke aanpassen van elektrische installaties dan wel op het enig wijze ondeugdelijk zijn van de plafondconstructie. 

  8. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Lixero. 

  9. De informatie op de internetsite wordt door Lixero met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Lixero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

  10. Lixero draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven. 

  11. Iedere aansprakelijkheid van Lixero vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Lixero niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Lixero daarvan schriftelijk in kennis stelt. 

  Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden 

  1. Lixero kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 

  2. Lixero kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

  Artikel 17. Klachten en geschillen 

  1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Lixero worden voorgelegd. 

  2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

  Artikel 18. Toepasselijk recht 

  Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

  Voor vragen over de verkoopvoorwaarden kun je contact opnemen via: https://www.lixero.eu/nl/contact

 • Algemene voorwaarden België / Vlaams


  Algemene voorwaarden België / Vlaams

  Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de BV LIXERO (KvK Eindhoven 17126240). Behoudens schriftelijk afwijking, betekent elke bestelling aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele duurtijd van de prestaties en prevaleren boven eventuele voorwaarden van onze klanten of derden. Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden impliceert geenszins de verzaking van welk recht ook. De eventuele nietigheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen.

  1. Bestelling Behoudens de niet-beschikbaarheid van onze leveranciers of onderaannemers, zijn onze aanbiedingen 90 dagen geldig. De bestellingen van de klanten zijn slechts bindend voor onze vennootschappen vanaf het ogenblik dat zij definitief door een schriftelijk akkoord werden aanvaard.

  Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door de klant schriftelijk aan onze vennootschappen te worden meegedeeld. Onze prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de goederen en het vervoer daarvan. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, lonen, de prijzen van goederen en/of diensten wijzigen, zijn we gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

  1. Ontwerpen, tekeningen, modellen De uitgebrachte offertes, de vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, lastenboeken, modellen, ontwerpen, de ter beschikking gestelde producten die aan de klanten worden toevertrouwd, blijven ons eigendom. Deze dienen beschouwd te worden als vertrouwelijk en mogen noch geheel of gedeeltelijk verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, of aan derden worden getoond, ter beschikking gesteld, vervreemd of bezwaard, behoudens ons schriftelijke toestemming.
  2. Levering

  3.1 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden ons niet. Levering zal nooit plaatsvinden voordat de eerste deelbetaling volledig ontvangen is, tenzij anders overeengekomen. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van de door onze benodigde goederen vertraging ontstaat, zal de levertijd voor zover nodig verlengd worden. Laattijdige levering brengt alleszins geen recht op schadevergoeding to stand noch het recht om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te schorsen.

  3.2 De aandacht van onze klanten wordt gevestigd op het feit dat er soms afwijkingen kunnen gebeuren betreffende de kleuren, gewichten, afmetingen, e.d. Onze vennootschappen kunnen hieromtrent geen enkel waarborg verlenen. Bij inontvangstneming van de goederen, dient de klant de overeenstemming zorgvuldig te controleren.

  3.3 De goederen reizen op verantwoordelijkheid en risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop. Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze voor rekening van de klant opgeslagen. Wij hebben in dat geval het recht om hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

  1. Montage en installatie

  4.1 Ingeval de opdracht/order van de klant mede dienstverlening omvat, dient de klant ervoor te zorgen en draagt hij er ook uitsluitend de verantwoordelijkheid voor dat:

  - de plafondconstructie voldoende is toegerust om de verlichting te kunnen dragen;

  - er voldoende stroompunten aanwezig zijn om de verlichting op aan te sluiten. Op verzoek kan onze vennootschap de locatie hiervan aangeven;

  - de installatie voldoende capaciteit heeft om de verlichting aan te kunnen sluiten en probleemloos te laten functioneren.

  4.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor noodzakelijk dan wel wenselijke aanpassingen aan elektrische installaties dan wel het op enige wijze ondeugdelijk zijn van de plafondconstructie. De klant dient zelf voorafgaand aan het uitvoeren van onze werkzaamheden te onderzoeken of de elektrische installaties en de plafondconstructie geschikt zijn voor de gekochte goederen en te verrichten werkzaamheden.

  4.3 Indien de werkzaamheden niet op het geplande tijdstip kunnen plaatsvinden, dient de klant ons hierover schriftelijk op de hoogte te brengen maximaal 72 uur voor de geplande aanvang van de werkzaamheden. Bij gebreke hieraan, zijn we gerechtigd om de helft van de kosten voor de te verrichten werkzaamheden als schadevergoeding te eisen.

  4.4 Ingeval dat de werkzaamheden of een deel ervan zouden plaatsvinden op een locatie gelegen van meer dan 3,5 meter boven de vloer waarop het klimmateriaal kan worden geplaatst, dient de klant dit bij het verstrekken van de order/opdracht duidelijk aan ons kenbaar te maken. Bij gebreke hieraan, zijn we gerechtigd om de extra kosten aan de klant aan te rekenen.

  1. Waarborg voor verborgen gebreken

  5.1 Alle werkzaamheden en goederen zijn gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende de wettelijke termijn (zoals door de fabrikant vastgesteld) te rekenen vanaf de definitieve oplevering. Bezwaren zullen slechts in acht worden genomen op voorwaarde dat zij per aangetekend schrijven binnen de twee maanden te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek worden gemeld.

  5.2 Onze klanten dienen ons de nodige tijd te verschaffen om de gebreken te kunnen verhelpen. Wij hebben de keuze om hetzij de goederen of werken te vervangen of te herstellen, behoudens indien we ervan uitgaan dat we niet verantwoordelijk is voor het gemelde gebrek. In dat geval zullen we de klant schriftelijk informeren.

  5.3 Ingeval we niet in staat zouden zijn om binnen een redelijke termijn de goederen en werken te vervangen of te herstellen, zullen we de klant schriftelijk informeren. In dat geval, zullen we slechts een vergoeding verschuldigd zijn die beperkt is tot de prijs betaald door de klant voor de goederen of werken. Geen enkel andere vergoeding zal verschuldigd zijn.

  5.4 De waarborg kan niet worden ingeroepen wanneer de klanten een ongepast gebruik hebben gemaakt van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, of de uitgevoerde werken eenzijdig hebben gewijzigd of een derde hebben laten tussenkomen.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  We behouden ons de eigendom van de geleverde en de te leveren goederen, totdat onze vorderingen ter zake van de geleverde en de te leveren goederen geheel door de klant zijn voldaan. De klant zal zolang er geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen verwerken, vermengen of vervreemden. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, zijn we gerechtigd de haar toebehorende goederen op kosten van de klant te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ons te bewaren.

  1. Oplevering werken

  7.1 De voorlopige oplevering zal uitgevoerd worden ten laatste bij het eerste gebruik van de uitgevoerde werken. Ze zal door ons of door de klant gevraagd kunnen worden en zal moeten plaatsvinden binnen de acht dagen van het verzoek. De oplevering zal het voorwerp maken van een tegensprekelijk schriftelijk document welke een lijst van de eventuele nog af te werken posten zal bevatten.

  7.2 Ingeval dat het proces-verbaal nog enkele af te werken posten vermeldt, zal de definitieve oplevering plaatshebben na uitvoering van deze vermelde posten. Ingeval dat het proces-verbaal niets vermeldt, zal de voorlopige oplevering gelden als definitieve oplevering.

  7.3 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het eerste gebruik van de uitgevoerde werken zal gelden als een stilzwijgende definitieve oplevering zonder voorbehoud van de door onze uitgevoerde werken.

  7.4 De oplevering geldt als definitieve aanvaarding van alle eventuele zichtbare gebreken en/of niet-conformiteiten.

  1. Betaling

  De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens afwijkend overeenkomst. De facturatie van de door de klant geplaatste opdrachten/orders gebeurt als volgt: 50 % bij de opdracht, 40 % bij de levering, 10 % bij de oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval de betaling niet contant gebeurt, dient deze te geschieden binnen de gestelde termijn die is vastgelegd in de overeenkomst. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van 250 €, worden aangerekend evenals moratoire intresten a rato van 12 % per jaar. Wij zijn de enige bevoegd om over te gaan tot compensatie van schulden en schuldvorderingen bestaande met de klant. Wij behouden zich tevens het recht om de geleverde goederen terug te halen en de werken te schorsen indien de klant zijn betalingsverplichting niet naleeft na ingebrekestelling dit te doen.

  1. Ontbinding In geval van opzegging door één van de partijen of ontbinding ten nadele van één van de partijen, komen de partijen overeen dat de geleden schade door de andere partij overeen zal stemmen met een bedrag gelijk aan 50 % van het bedrag van de bestelling, BTW excl., te vermeerderen met de prijs van de al uitgevoerde werken evenals de al bestelde goederen.
  2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van geschil tussen de partijen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidig overeenkomst, die niet minnelijk opgelost kan worden, zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel.
 • Conditions Generales België/ France


  Conditions Générales LIXERO BV


  Les présentes conditions générales sont seules d’application pour tous les contrats passés par la BV LIXERO (KvK Eindhoven 17126240) et la BV LIXERO PROJECTS (KvK Eindhoven 17155930, TVA NL 8137.60.707B.01). Sauf dérogation écrite, du seul fait de la commande, nos clients marquent leur accord sur les présentes conditions qu'ils déclarent accepter. Elles sont valables pendant toute la durée de nos prestations et prévalent sur toutes autres conditions de nos clients ou tiers. La non-application d’une ou plusieurs clauses de ces conditions générales n’entraîne pas la renonciation à un quelconque droit. Toute nullité d'une clause des présentes conditions n'entraînera pas la nullité des autres clauses qui continueront à sortir leurs effets à l'égard des parties.

  1. Commande Sauf indisponibilité de nos fournisseurs ou sous-traitants, nos offres sont valables 90 jours. Les commandes des clients ne sont que contraignants pour nos sociétés dès le moment qu’elles ont été acceptées définitivement par un accord écrit. Des inexactitudes éventuelles ou prétendues dans la confirmation d’ordre doivent être communiquées par le client par écrit sous peine de forclusion dans 2 jours ouvrables après la date de confirmation à nos sociétés. Nos prix sont inclusif les coûts d’emballage, mais exclusif la TVA et d’autres impôts ou taxes imposés ou levés concernant les marchandises et leur transport. Si après l’offre et/ou la conclusion d’une convention des facteurs qui déterminent les coûts, y compris des impôts, accises, droits de douane, salaires, prix des marchandises et/ou services, modifient, on est autorisé d’adapter les prix en conséquence.
  2. Plans, projet et devis Les devis émis, les dessins, calculs, descriptions, cahiers des charges, modèles, projets constitués ou communiqués, les produits mis à disposition qui sont confiés aux clients, restent notre propriété. Ils doivent être considérés comme confidentiels et ne peuvent ni partiellement ni entièrement être multipliés ou divulgués, ou montrés à des tiers, mis à disposition, aliénés ou alourdis, sans notre autorisation écrite.
  3. Livraisons

  3.1 Les délais de livraisons ne sont qu’indicatif et nous lient pas. La livraison n’aura jamais lieu avant que le premier paiement partiel soit reçu complètement, sauf autrement convenu. Si à cause d’une modification des circonstances de travail et/ou la livraison tardive de nos marchandises nécessaires, le délai de livraison sera en tant que de besoin prolongé. Une livraison tardive n’entraîne pas de droit à une indemnité ni le droit de suspendre les obligations qui résultent de la convention.

  3.2. L’attention de nos clients est attirée sur le fait que des dérogations peuvent se faire concernant les couleurs, poids, dimensions etc. Nos sociétés ne peuvent donner aucune garantie à ce sujet. Lors de la réception des marchandises, le client doit contrôler soigneusement.

  3.3. Les marchandises voyagent sur la responsabilité et le risque du client, même dans le cas de vente franco. Si le client ne réceptionne pas les marchandises ou ne les vient pas chercher, celles sont stockées à la charge du client. On a dans ce cas le droit de demander l’exécution de la convention, soit de résoudre la convention sans préjudice de notre droit à une indemnité et la perte de profit, y compris les frais de stockage.

  1. Montage et installation

  4.1 Dans le cas où la mission/l’ordre du client comprend la fourniture de service, le client doit prévoir et il a la responsabilité exclusive que :

  -la construction de plafond est suffisamment équipée pour porter l’éclairage ;

  -il y a assez de points de courant pour brancher l’éclairage. Sur demande notre société peut montrer l’emplacement ;

  -l’installation a suffisamment de capacité pour pouvoir brancher l’éclairage et de faire fonctionner sans problème.

  4.2 Nous ne sommes pas responsables pour des adaptations nécessaires ou souhaitables aux installations électriques ni pour la construction de plafond défectueuse. Le client doit lui-même préalablement examiner avant les travaux si les installations électriques les constructions de plafond sont aptes pour les marchandises achetées et les travaux à faire.

  4.3 Si les travaux ne peuvent pas avoir lieu au moment prévu, le client doit nous mettre au courant par écrit au maximum 72 heures avant le début planifié des travaux. A défaut, on est autorisé de réclamer la moitié des frais pour les travaux à faire.

  4.4 Dans le cas où les travaux ou une partie doivent avoir lieu à un endroit sis à plus de 3,5 mètres au-dessus du sol où le matériel de grimpe peut être placé, le client doit communiquer cela clairement lors de la délivrance de l’ordre/mission. A défaut, nous sommes autorisés de facturer les frais supplémentaires.

  1. Garantie pour vices cachés

  5.1 Tous les travaux et marchandises sont garantis contre les vices cachés durant le délai légal (comme constaté par le fabriquant) à dater de la réception définitive. Les réclamations ne seront prises en considération qu’à la condition expresse qu’elles aient été dénoncées par lettre recommandée dans les deux mois de la découverte du vice.

  5.2 Nos clients sont tenus d’accorder le délai nécessaire pour remédier au défaut. Notre entreprise a le choix de procéder soit au remplacement soit à la réparation des marchandises et travaux défectueux, sauf si notre entreprise estime qu’elle n’est pas responsable pour le vice dénoncé. Dans cette hypothèse, notre entreprise en informera nos clients par écrit.

  5.3 Dans l’hypothèse où notre entreprise n’est pas en mesure de remplacer ou de réparer les marchandises et travaux défectueux dans un délai raisonnable, notre entreprise en informera nos clients par écrit. Dans ce cas, notre entreprise ne pourra être redevable que d’une indemnité limitée au prix payé par nos clients pour les marchandises ou travaux défectueux, à l’exclusion de toute autre indemnité.

  5.4 La garantie ne peut être invoquée lorsque nos clients ont fait un usage inadéquat des marchandises livrées ou des travaux réalisés, ont modifié unilatéralement les travaux exécutés ou fait intervenir un tiers

  1. Réserve de propriété

  Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées et à livrer, jusqu’au moment que les réclamations concernant les marchandises livrées ou à livrer sont accomplies complètement par le client. Le client ne pourra pas traiter, mélanger ou aliéner les marchandises tant qu’il n’y avait pas de paiement complet des marchandises livrées. Si le client est en défaut de l’exécution de ses obligations, on est autorisé de récupérer les marchandises à charge du client du lieu où ils se trouvent. Le client est obligé de garder les marchandises sous réserve de propriété avec le soin nécessaire et comme propriété reconnaissable.

  1. La réception des travaux

  7.1 La réception provisoire sera effectuée au plus tard avant la première utilisation des travaux réalisés. Elle pourra être demandée tant par notre entreprise que par nos clients et devra se tenir dans les huit jours de ladite demande. La réception fera l’objet d’un document écrit contradictoire qui reprendra les points éventuels à terminer.

  7.2 Dans l’hypothèse où le procès-verbal mentionne des points à terminer, la réception définitive aura lieu dès exécution des points mentionnés. Dans l’hypothèse où le procès-verbal ne mentionne aucun point à terminer, la réception provisoire vaut réception définitive.

  7.3 Il est de convention expresse que la première utilisation des travaux réalisés vaut réception tacite et définitive sans réserve des travaux réalisés par notre entreprise.

  7.4 La réception vaut acceptation définitive de tous les éventuels vices apparents et/ou non-conformités.

  1. Paiement

  Les factures sont payables au comptant, sauf stipulation contraire. La facturation des missions/ordres faits par les clients, se fait de la manière suivante : 50% à la commande ; 40 % à la livraison, 10 % à la réception, sauf stipulation contraire. Si le paiement ne se fait pas au comptant, il doit se faire dans le délai prévu dans la convention. En outre, le montant de la facture sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire de 10%, avec un minimum de 250 EUR, ainsi que des intérêts moratoires de 12 % par an. Nous sommes seuls compétents de procéder à la compensation des dettes et créances existantes avec le client. Nous réservons également le droit de récupérer les marchandises livrées et de suspendre les travaux si le client n’accomplit pas son obligation de paiement après une mise en demeure.

  1. Résolution

  En cas de résiliation par une des parties et ou résolution aux torts d’une des parties, les parties conviennent que le préjudice subi par l’autre partie est égal à la somme de 50% du montant de la commande, H.T.V.A., à majorer du prix des travaux déjà réalisés ainsi que des marchandises déjà commandées.

  1. Droit applicable et litiges

  Seul le droit belge est d’application. En cas de litige entre les parties concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, qui ne peut pas être résolu amiablement, ce litige sera soumis à la compétence des tribunaux et cours de l’arrondissement de Bruxelles.

  Pour des questions: www.lixero.eu/nl/contact