Deze website  (“Website”) is eigendom van Lixero Retail B.V. (hierna: “LIXERO” of “wij”), gevestigd aan de Hendrik Mesdagstaat 2, Lixero Retail, 5753 DA Deurne, Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer : 17126240. In de volgende websitevoorwaarden (“Websitevoorwaarden”) zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder bezoekers gebruik kunnen maken van onze website. Als u vragen heeft over deze websitevoorwaarden, kunt u contact opnemen met info@lixero.eu.

 1. Definities

1.1 Diensten: alle diensten die LIXERO aanbiedt via deze website
1.2 Gebruiker: de persoon die onze website bezoekt
1.3 Persoonsgegevens: de (persoonlijke) informatie die gebruiker deelt
1.4 Producten: alle producten die op de website worden verkocht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting

 2. Toepasselijkheid

2.1 Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u onze websitevoorwaarden, ons privacy beleid en ons cookiebeleid. Al deze documenten kunt u bekijken, downloaden en afdrukken via www.lixero.eu.

2.2 Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens eventuele voorwaarden en/of privacy- en cookiebeleid van die derden van toepassing zijn. LIXERO is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Indien via onze Website deelname aan (promotie)activiteiten mogelijk is, kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt de regel dat in geval van tegenstrijdigheid deze Websitevoorwaarden, ons Privacy beleid en ons Cookiebeleid prevaleren.

2.3 Wij kunnen deze Websitevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Op uw bezoek aan de Website is altijd de op dat moment geldende versie van deze Websitevoorwaarden van toepassing. Controleer deze websitevoorwaarden telkens wanneer u onze website bezoekt.


 3. Gebruik van de website

3.1 Op onze Website kunt u informatie vinden over onze Diensten en Producten. Ook is het mogelijk om u op de Website aan te melden voor onze Producten en Diensten en/of om onze nieuwsbrief te ontvangen.

3.2 Als u zich via onze Website registreert, bescherm dan altijd zorgvuldig uw accountgegevens en wachtwoorden. Geef die informatie nooit aan anderen. Zorg er altijd voor dat uw accountgegevens correct en actueel zijn. Als u vermoedt dat iemand anders in het bezit is van die gegevens, laat het ons dan direct weten, zodat wij uw account kunnen blokkeren. Doet u dat niet, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.


 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud en vormgeving van) de Website, inclusief de onderliggende software, afbeeldingen, video- en audiofragmenten, berusten uitsluitend en uitsluitend bij LIXERO en/of haar licentiegevers. Zonder toestemming van LIXERO is het niet toegestaan om (enige delen van) de Website te kopiëren en/of merken, merknamen of handelsmerken van LIXERO te gebruiken. Het is ook niet toegestaan om de Website te framen.

4.2 Wij hebben altijd het recht om de Website aan te passen en informatie te wijzigen of te verwijderen.

4.3 U zult de goede naam en reputatie van LIXERO altijd respecteren en in acht nemen, en ervoor zorgen dat uw gebruik van de Website op geen enkele wijze afbreuk doet aan de rechten en/of de goede naam en reputatie van LIXERO.


 5. PRIVACY

5.1 Door Persoonsgegevens te verwerken zal LIXERO voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Op het gebruik van onze Website is het Privacy beleid van toepassing.

5.2 Indien een Gebruiker de toepasselijke wetgeving overtreedt, kunnen wij passende maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen, zonder de Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. De Gebruiker zal Lixero vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband met de inbreuk.


 6. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van onze website is voor uw eigen risico. Onze Website is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken, of dat de op de Website aangeboden informatie volledig, juist en/of actueel is. Lixero behoudt zich het recht voor om de Website tijdelijk of definitief (onaangekondigd) te beëindigen, zonder dat u daaraan enige rechten kunt ontlenen.

6.2 Lixero is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of communicatie die u of anderen via de Website plaatsen of verstrekken. Wij behouden ons het recht voor (onaangekondigd) om alle informatie, bijdragen of andere materialen of uitspraken die op de Website zijn geplaatst te verwijderen.

6.3 Lixero is evenmin aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel als gevolg van enig gebruik van de Website of andere websites of (sociale) media waarnaar bijvoorbeeld door middel van hyperlinks wordt verwezen.

6.4 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de aansprakelijkheid voor schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LIXERO.

6.5 LIXERO zal haar uiterste best doen om de Website virusvrij te houden. De Gebruiker is echter verantwoordelijk voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van een virusscanner op een elektronisch apparaat voordat informatie of documenten worden gedownload.

6.6 Niettegenstaande het elders bepaalde, vrijwaart u LIXERO en stelt u LIXERO hierbij schadeloos voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website en het al dan niet correct nakomen van wettelijke en/of contractuele verplichtingen jegens LIXERO, eventuele andere gebruikers van de Website. Website of derden. U vergoedt aan LIXERO alle schade en kosten die u lijdt als gevolg van dergelijke claims.


 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen met betrekking tot deze Websitevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.


 8. Gratis lichtplan

8.1 Het lichtplan is gratis indien het gehele project bij LIXERO wordt afgenomen.

8.2 Het gehele project omvat: het maken van het lichtplan, de inkoop of productie van producten en installatie door LIXERO.

8.3 Indien hieraan niet wordt voldaan bedragen de kosten voor een lichtplan € 350,- en voor een 3D-ontwerp € 650,-.

Vrijblijvend een offerte aanvragen?

Wij gaan graag de uitdaging aan!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Maurice Arons

Directeur